BÒ SỮA
Chó ta
Giới tính: Cái Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Rồi Ba mẹ ơi, con đã chờ: 569 ngày
GỒNG
Chó ta
Giới tính: Không rõ Độ tuổi: Trưởng thành Triệt sản: Rồi Ba mẹ ơi, con đã chờ: 145 ngày
RÔ
Chó Ta
Giới tính: Đực Độ tuổi: Trưởng thành Triệt sản: Chưa Ba mẹ ơi, con đã chờ: 1279 ngày
GIỎI
Chó ta
Giới tính: Cái Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Chưa Ba mẹ ơi, con đã chờ: 384 ngày
SUN
Chó ta
Giới tính: Đực Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Chưa Ba mẹ ơi, con đã chờ: 463 ngày
Chó ta
Giới tính: Không rõ Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Chưa Con đã được về nhà mới rồi nè!
Chó ta
Giới tính: Cái Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Không rõ Con đã được về nhà mới rồi nè!
Chó ta
Giới tính: Đực Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Không rõ Con đã được về nhà mới rồi nè!
Chó lai Phốc
Giới tính: Cái Độ tuổi: Trẻ Triệt sản: Chưa Con đã được về nhà mới rồi nè!